Algemene voorwaarden

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. Yoga is geen therapie of geneeswijze en vervangt geen reguliere geneeswijze!
1.2 Yoga met Mo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiƫle of immateriƫle schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 Yoga met Mo is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga met Mo, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Betaling en automatische incasso

2.1 Yoga met Mo werkt met automatische incasso via Momoyoga.nl. Door je betalingsgegevens in te voeren en de algemene voorwaarden te accepteren ga je een betalingsverplichting aan. Het maandelijkse bedrag is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat op dat moment geldt.
2.2 Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, heeft Yoga met Mo het recht de cursist de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
2.3 Bij automatische incasso heb je een garantie op een wekelijkse les. Het kan zijn dat er een les komt te vervallen door ziekte of vakantie, hiervan word je op de hoogte gebracht.
2.4 Indien deelnemer geen gebruik maakt van de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. In geval van langdurige ziekte, tijdelijke ziekenhuisopname, zwangerschap van de deelnemer of een andere medische oorzaak waardoor de deelnemer tijdelijk niet kan deelnemen aan de yogalessen, kan in overleg met Yoga met Mo het abonnement worden gepauzeerd.
2.5 Er geldt een opzegtermijn van een volledige kalendermaand, er vindt geen restitutie plaats van lesgeld. De opzegging zal dan ook ingaan per eerste van die volledige kalendermaand daaropvolgend.

Artikel 3: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

3.1 Op feestdagen en wegens vakantie (max 6 weken per kalenderjaar) is Yoga met Mo gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd tijdens lessen, via WhatsApp, en eventueel op social media. Yoga met Mo heeft met de prijs van het abonnement rekening gehouden met 6 weken vakantie per kalanderjaar.
3.2 Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd tijdens lessen, via WhatsApp en eventueel op social media.
3.3 Er zullen tijdens reguliere vakanties mogelijk aangepaste roosters zijn in verband met de beperkte deelnames. Je wordt tijdig op de hoogte gesteld als er een aangepast programma is. Dit alles kun je terug zien in Momoyoga.
3.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan word dit gecommuniceerd via WhatsApp.

Artikel 4: Wijzigingen lesrooster, prijzen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Yoga met Mo behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd tijdens de lessen, via WhatsApp en op de website.
4.2 Yoga met Mo behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Artikel 5: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

5.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yoga met Mo zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij een bevoegde rechtbank.